שאלות ותשובות

שאלות ותשובות בענייני ירושה, עיזבון, צוואה, צוואות, התנגדות ועוד

(*התשובות אינן בגדר יעוץ משפטי ובכל אי בהירות או הרחבה מומלץ לפנות לקבלת תשובה מלאה ומחייבת)

 • האם ניתן לתקן צו ירושה?   כן. יש להגיש בקשה לרשם הירושות עם תצהיר שבו יוסבר בין השאר את הנסיבות בגינן מבקשים לתקן את הצו וכן מדוע מבקשים זאת רק עתה, ולשלם אגרה. ההחלטה היא בסופו של דבר של רשם הירושות / בית המשפט.
 • האם ניתן לתקן צו קיום צוואה?   כן. כולל טעות סופר (מספר תעודת זהות, שם שגוי, גוש וחלקה שגויים וכד') שנפלו בצוואה עצמה. יש להגיש בקשה לרשם הירושות עם המסמכים המעידים על הטעות וכן, במידת הצורך עם תצהיר שבו יוסבר בין השאר את הנסיבות בגינן מבקשים לתקן את הצו ולשלם אגרה. ההחלטה היא בסופו של דבר של רשם הירושות / בית המשפט.
 • כמה זמן לוקח לקבל צו ירושה או צו קיום צוואה?   זה משתנה מרשם לענייני ירושות אחד למשנהו (ישנם חמישה רשמי ירושות שונים: בתל אביב, ירושלים, באר שבע, חיפה ונצרת).
  ברשם הירושות בתל אביב – האיטי מכולם – זה אורך, אם לא מתגלית כל בעיה או תקלה, כארבעה עד שישה חודשים.
 • תוך כמה זמן יש להתנגד לבקשה לקיום צוואה?   תוך 14 יום ממועד פרסום המודעה בעיתון על הבקשה לצו קיום צוואה.
 • תוך כמה זמן יש להתנגד לבקשה לצו ירושה?   תוך 14 יום ממועד פרסום המודעה בעיתון על הבקשה לצו ירושה.
 • האם צריך להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה?   לא. אין צורך או חובה להפקיד צוואה אצל רשם הירושות.
 • איך מפקידים צוואה?   מי שערך את הצוואה צריך להגיע אישית ללשכת הרשם לענייני ירושה במחוז שבאזור מגוריו יחד עם צוואה מקורית, תעודת זהות ואישור על תשלום אגרה בגין הפקדת צוואה על פי הקבוע בתקנות. הפקדת הצוואה תיעשה על ידי המצווה עצמו בהתייצבות אישית ולא על ידי מיופה כוח או אדם אחר.
  לא ניתן להפקיד יותר מצוואה אחת (אא"כ הצוואה קודמת שהופקדה נלקחה קודם לכן חזרה).
 • האם אפשר לקבל חזרה הפקדה שהופקדה?   רק המצווה עצמו יכול לקבל חזרה צוואה שהופקדה.
 • האם ניתן לקבל פרטים על צוואה שהופקדה?   לא ניתן לקבל פרטים אודות צוואות שהופקדו כל עוד המצווה בחיים.
 • האם ניתן להוריש זכויות בנחלה או משק חקלאי?   ככלל חלק גדול מהמחזיקים בנחלות ו/או במשקים חקלאיים אין זכויות קניניות במשק והינם ברי רשות בלבד בו. בהתאם נקבע בעבר שהם לא יכולים להוריש או לצוות זכויות בהן לשאיריהם אלא בדרכים שנקבעו ביחס לאותו מושב או משק בהתאם למערכת ההסכמית (למשל – הסכם משולש או הסכם דו צדדי) החלה עליו. לכן, עד לאחרונה הכלל היה שאין זה אפשרי. בשנים האחרונות הדברים השתנו ויש לבחון כל מקרה לגופו.
 • מה מעמדו של בן ממשיך אל מול צוואה או צו ירושה?   זו שאלה מורכבת ולא פשוטה ותלויה בכל מקרה ועובדותיו. ככלל, ברוב המקרים זכותו של הבן הממשיך גוברת.
 • מה הדין ביחס לנכסים שצוואה שאושרה אינה חלה עליהם?   במקרה שכזה יחול על נכסים אלו, שהצוואה לא חלה עליהם, דיני הירושה הכלליים, קריא, ירושה על פי דין, ויהיה צורך להגיש בנוסף לבקשה לקיום הצוואה, בקשה לצו ירושה.
 • האם ניתן לעיין בתיק הירושה שמנוהל ברשם לענייני ירושה?   לא. רק צד לתיק רשאי לעיין בו. גורם שאינו צד לתיק יהא רשאי להגיש בקשה מנומקת נתמכת בתצהיר לעיין בתיק, בה יפרט את הקשר שלו למוריש, הענין שיש לו בתיק ומה מקור זכותו לעיין בו.